Print Friendly, PDF & Email

Obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest FOLIMPEX Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. ul. Władysława Raczkiewicza 38 (05-075 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 715560, NIP 5210083940, REGON 010565645 – dalej jako „Folimpex”.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Państwa dane osobowe będą ujawniane wyłącznie:

 1. Osobom upoważnionym przez Folimpex (tzn. pracownikom i współpracownikom wykonującym zdania na rzecz Folimpex w ramach wymienionych celów).
 2. Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, instytucjom państwowym.
 3. Dostawcom systemów informatycznych i usług IT zapewniających funkcjonowanie Folimpex.
 4. Podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, transportowe i usługi o podobnym charakterze.
 5. Podmiotom wykonującym zlecone przez Folimpex zadania w zakresie realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy.
 6. Podmiotom świadczącym usługi prawne, doradcze i księgowe.

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. Zawarcia i wykonywania umowy.
 2. Przyjęcia i realizacji zamówienia.
 3. Realizacji obowiązków prawnych ciążących  na Administratorze wynikających
  z prawa podatkowego i rachunkowości.

Dane osobowe przetwarzane są przez okres:

– przewidzianego prawem terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych lub

– przewidzianego prawem terminu przedawnienia roszczeń cywilnych związanych z realizacją obowiązującej między Folimpex a Państwem umowy lub

– przez okres potrzebny do zgodnej z umową realizacji świadczeń przez lub na rzecz Folimpex

w zależności który z tych okresów jest dłuższy.

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji zamówienia (wykonania umowy). Niepodanie danych będzie miało następujące konsekwencje:

 1. a)     brak możliwości realizacji zamówienia (wykonania umowy),
 2. b)     brak możliwości wystawienia faktury,
 3. c)     brak możliwości realizacji procedury reklamacji.

 

 Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:

 1. Dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
 2. Sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.
 3. Żądania od Administratora usunięcia danych ( z wyłączeniem danych finansowo-księgowych oraz danych niezbędnych do dochodzenia roszczeń).
 4. Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
 5. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przenoszenia danych.
 7. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.
 8. Wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego UE, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. Prawa wymienione w pkt 1-8 można zrealizować m.in. poprzez kontakt na adres e mail: folimpex@folimpex.com.pl lub na adres siedziby z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
Print Friendly, PDF & Email